Leermateriaal voor iSTEM

Op deze webpagina worden de projectfiches van STEM-leermateriaal ter beschikking gesteld. Dit materiaal werd ontwikkeld werd door Teacher Design Teams (TDT's) met ondersteuning van de cel iSTEM Inkleuren.

De status van het materiaal in het ontwikkelproces

Ontwikkelen van leermateriaal is altijd een proces met continue verfijning. Om aan de gebruikers duidelijk te maken in welke fase van dit proces het materiaal zich bevindt wordt er gebruik gemaakt van vier categoriën die steeds zijn weergegeven op de projectfiche door bijvoorbeeld: ⌧ 1 ⌧ 2 ◻ 3 ◻ 4 voor categorie 2-materiaal.

Deze categorieën zijn als volgt omschreven:
1. de ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik;
2. het materiaal is nagelezen door 'critical friends' en aangepast aan de feedback;
3. het materiaal is reeds gebruikt in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die scholen;
4. het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.

Gelieve dus rekening te houden met deze categorieën bij het gebruik van het materiaal. Heb je feedback, suggesties of interessante aanvullingen voor het huidige materiaal? Dan mag je deze steeds delen door ons te contacteren op contact@istem.be.


Gebruikerslicentie

Dit materiaal werd door de cel iSTEM Inkleuren en Teacher Design Teams van verschillende scholen ontwikkeld en wordt ter beschikking gesteld onder het 'Creative Commons license'.
Creative commons

Dit betekent dat je bent vrij om:
  • het werk te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat;
  • het werk te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.
  • De licentiegever kan deze toestemming niet intrekken zolang aan de licentievoorwaarden voldaan wordt.

Onder de volgende voorwaarden:
  • Naamsvermelding — De gebruiker dient de maker van het werk te vermelden, een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is. Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.
  • Niet commercieel — Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
  • Gelijk delen — Als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd, moet je het veranderde materiaal verspreiden onder dezelfde licentie als het originele werk.
  • Geen aanvullende restricties — Je mag geen juridische voorwaarden of technologische voorzieningen toepassen die anderen er juridisch in beperken om iets te doen wat de licentie toestaat.


Het gebruik en de structuur van het leermateriaal

Het materiaal wordt ter beschikking gesteld in documenten die je zelf nog kan aanpassen. Dat is dan ook de bedoeling. Pas het aan voor jouw specifieke context en maak het echt van jou- hierbij rekening houdend met de Creative Commons licentie die hierboven beschreven werd. Let bij het maken van aanpassingen wel op dat de rode draad doorheen het project niet te sterk wijzigt anders rafelt de achterliggende gedachte rond STEM uiteen. Om goede STEM te geven als leerkracht is niet zozeer het leermateriaal maar wel de gebruikte didactiek vooral van belang. Het leermateriaal dat hier ter beschikking wordt gesteld geeft een gemakkelijke aanzet om mee aan de slag te gaan als je al ervaring hebt met iSTEM-didactiek. Heb je behoefte aan bijscholing rond iSTEM-didactiek? Kijk dan eens bij onze professionalisering of contacteer ons op contact@istem.be.

Het leermateriaal dat ontwikkeld werd is gestructureerd in drie soorten documenten, nl. een projectfiche, meerdere bouwstenen en bijhorende leerlingenbundels. Daarnaast zijn er ook materiaallijsten en soms zijn er ook extra's zoals een powerpointpresentatie voorzien. Hieronder duiden we kort hoe deze structuur zich vertaalt in het leermateriaal zodat je er vlot mee op weg kan!

Het hoofddoel van de gebruikte structuur is om de leerkracht snel een overzicht te geven van het totale project. Via de verwijzingen vanuit de de projectfiche naar de bouwstenen (en van daaruit verdere verwijzing naar bijvoorbeeld leerlingenmateriaal) kan de leerkracht zelf het project nog verder vorm te geven. 
Samengevat:
-De projectfiche geeft in enkele A4’tjes snel een overzicht van het volledige project.
-De bouwstenen zijn de concrete uitwerkingen van de submodules en zijn geschreven voor de leerkracht als een soort lesvoorbereidingen. De leerdoelen en leeractiviteiten staan hier centraal.
-De leerlingenbundelszijn ondersteunend materiaal voor leerlingen. Dit wordt aangeboden via links in de bouwstenen naar het verdere materiaal. Het is dus NIET één doorlopend Word-document van XX aantal pagina’s van het volledig project maar aparte bundels die op het juiste moment worden aangereikt, d.w.z. wanneer de leerling daar de noodzaak voor ondervindt.


Beschikbaar leermateriaal voor iSTEM

De medewerkers van de cel iSTEM Inkleuren zijn volop bezig de laatste hand te leggen aan het leermateriaal om het vervolgens hieronder online ter beschikking te stellen. Kom dus binnenkort zeker terug voor meer materiaal! Doorheen het schooljaar zullen er ook nieuwe projecten worden toegevoegd wanneer deze afgewerkt zijn.

Leermateriaal in categorie 1 - ⌧ 1 ◻ 2 ◻ 3 ◻ 4
Dit leermateriaal bevindt zich in categorie 1: De ontwikkelaars vinden dat het materiaal klaar is voor eerste gebruik.

Er bevindt zich momenteel geen leermateriaal in deze categorie. 


Leermateriaal in categorie 2 - ⌧ 1 ⌧ 2 ◻ 3 ◻ 4
Dit leermateriaal bevindt zich in categorie 2: Het materiaal is nagelezen door 'critical friends' en aangepast aan de feedback.

Leermateriaal in categorie 2 voor de basisopties STEM-x:Voor informatie over onze structuur rond de basisopties STEM-x, klik hier.

Leermateriaal in categorie 2 voor het eerste jaar van de eerste graad B-Stroom:
Leermateriaal in categorie 3 - ⌧ 1 ⌧ 2 ⌧ 3 ◻ 4
Dit leermateriaal bevindt zich in categorie 3: Het materiaal is reeds gebruik in één of meerdere testscholen en is aangepast aan ervaringen opgedaan in die scholen.

Leermateriaal voor de eerste graad secundair onderwijs:


Leermateriaal in categorie 4 - ⌧ 1 ⌧ 2 ⌧ 3 ⌧ 4
Dit leermateriaal bevindt zich in categorie 4: Het materiaal is meermaals gebruikt en heeft een zekere staat van maturiteit bereikt.

Er bevindt zich momenteel geen leermateriaal in deze categorie.


Leermateriaal voor InnoVET
In samenwerking met VTI Sint-Rembert in Torhout en Hogeschool VIVES werd het project "Slimme school 2.0" uitgewerkt rond IoT (Internet of Things) binnen InnoVET(innovatieve opleidingen in Vocational Education and Training) van het Departement Onderwijs en Vorming.

Dit en andere InnoVET-projecten richten zich naar scholen met bso- of tso- richtingen en wil leerkrachten en leerlingen vertrouwd maken met de arbeidsmarkt van vandaag en morgen. InnoVET wil de noden van morgen mee vormgeven in het onderwijs van vandaag. Het project zorgt voor meer innovatieve projecten en een bijbehorend beleid. Bovendien kan InnoVET stimuleren dat het bestaande aanbod van lesmateriaal en methodieken (meer) gebruikt wordt. Innovatie gaat om meer dan louter technologische evoluties. 21ste-eeuwse vaardigheden zullen in de toekomst nog aan belang winnen. InnoVET wil nadenken over de rol van de nieuwe VET-leerkracht en de rol van de leerling daarbij. De nieuwe manier van werken doet ons onvermijdelijk stilstaan bij de afbakening van de grenzen tussen onderwijs en de bedrijfswereld. InnoVET wil daar attent voor zijn.

In het kader van iSTEM-onderwijs werd er mee aan het project "Slimme school 2.0" gewerkt rond IoT. Er werd een lessenpakket ontwikkeld voor leerkrachten en leerlingen in de richtingen Industriële wetenschappen, Elektriciteit-Elektronica en Industriële ICT.
Het resulterende materiaal is vrij beschikbaar voor leerkrachten op deze website en op KlasCement.
Alle onderdelen van een IoT-omgeving komen voor in het cursusaanbod: van het opmeten van sensordata met Arduino tot het visueel weergeven op een cloudplatform of eigen server met Raspberry PI. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van educatief en opensource materiaal en software.
InnoVET
VTI Sint-Rembert TorhoutHeb je nog vragen? Neem met ons contact op via contact@istem.be.